Bulgarian

Odense Waste Management Company Ltd.

Компанията за управление на отпадъци – Одензе покрива Община Одензе, която има около 190 000 жители. С история от над 100 години, през 1994 година компанията бе преобразувана от общински отдел за управление на отпадъци в общинско дружество с ограничена отговорност. Тя е компания, която не извлича печалба, а всички услуги се заплащат от потребителите.

Компанията за управление на отпадъци – Одензе предлага широка гама от добре функциониращи дейности и решения по управление на твърди отпадъци в рамките на един ограничен градски район и в рамките на една организационна структура, като:

  • събиране на битова смет, опасни отпадъци и рециклируема хартия от 82 000 домакинства,
  • управление на 8 жилищни станции за рециклиране,
  • 1 промишлена станция за рециклиране
  • около 150 пункта за бутилки,
  • участие в управлението на централно съоръжение за сортиране на промишлени отпадъци в сътрудничество с частна компания за обработка на отпадъци,
  • управление на Центъра за опазване на околната среда – Одензе, който включва дейности по изхвърляне на отпадъци в сметища, рециклиране и компостиране, както и Учебен център,
  • извличане на биогаз от бившето сметище на остров Стиге, осигурявайки чрез публичната мрежа електроенергия за около 5 000 домакинства и чрез топлофикационната мрежа отопление за около 900 домакинства,
  • затваряне и последващи грижи за старото сметище на остров Стиге, включително старателен контрол, събиране и очистване на филтрата.

В отговор на увеличаващото се търсене за по-структурирано разпространение на придобитото от компанията ноу-хау, Компанията за управление на отпадъци – Одензе е трансформирала многогодишния си опит и извлечените поуки в гъвкави пакети за помощ по експлоатация и поддръжка и наръчници, както и гъвкаво модулно обучение и практически услуги. Тези услуги са фокусирани върху практическото приложение на утвърдени технологии и знания за управление на твърди отпадъци.

For further information please look at the English web site.